Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drezdenko.

30 marca 2017 roku uchwalono nowe wymagania w zakresie utrzymania czystości na terenie nieruchomości w gminie Drezdenko.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenie selektywnego zbierania takich odpadów jak:

  • Szkło, papier i opakowania z papieru, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, zbieramy w pojemnikach lub workach ustawionych na terenie nieruchomości. Przekazywane mogą być przez właścicieli bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  • Odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone takie jak trawa, liście gałęzie należy zbierać w workach lub pojemnikach przeznaczonych do odbioru odpadów zielonych, ustawionych na terenie nieruchomości, wystawiać przed posesją w miejscach i terminach wskazanych w harmonogramie określonym i obwieszczonym przez firmę odbierającą odpady komunalne.
  • Meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wystawić przed posesją w miejscach i terminach wskazanych w harmonogramie określonym i obwieszczonym przez firmę odbierającą odpady komunalne.
  • Przeterminowane leki należy umieszczać do wyznaczonych pojemników zlokalizowanych w aptekach i punktach aptecznych wskazywanych przez gminę. Odpady mogą być przekazane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  • Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do podmiotu zbierającego te odpady jakim jest punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wyznaczone do tego pojemniki w placówkach oświatowych wskazanych przez Gminę.
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do punktu zbierania tego rodzaju odpadów lub przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub  w miejscach i terminach wskazanych w harmonogramie określonym i obwieszczonym przez firmę odbierającą odpady komunalne.
  • Odpady budowlane i rozbiórkowe zbiera się do pojemników przeznaczonych do gromadzenia tego typu odpadów, udostępnionych przez przedsiębiorcę wyłonionego w przetargu na odbiór odpadów komunalnych lub bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  • Wykładziny, dywany tekstylia, chemikalia i opakowania po chemikaliach, zużyte opony, kartridże, tunery, świetlówki i żarówki należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  • Odpady ulegające biodegradacji w tym opakowania ulegające biodegradacji należy zbierać w pojemnikach lub workach ustawionych na terenie nieruchomości, wystawić przed posesją w miejscach i terminach wskazanych w harmonogramie określonym i obwieszczonym przez firmę odbierająca odpady komunalne Odpady te mogą być bezpośrednio przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Oprócz tego nowa uchwała mówi o tym, że właściciele nieruchomości maja obowiązek niezwłocznie uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego nie powodując zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

Mycie  i naprawa  pojazdów poza myjniami i warsztatami może odbywać się pod warunkiem, że zanieczyszczenia odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.  Natomiast naprawy pojazdów dozwolone są pod warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia środowiska oraz uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.

Więcej o uchwale i ustalonych przepisach znajdziecie TUTAJ.

Mateusz Grzymałowski

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*