REGULAMIN

Przyjazna Gmina Drezdenko

§1

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Przyjazna Gmina Drezdenko w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest gmina Drezdenko.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Drezdenko.

4. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.

5. Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.

7. Podstawą działania są postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210).

§2

1. Cele Stowarzyszenia to:

 • Rozwój gminy Drezdenko;
 • Wspieranie inicjatyw w zakresie realizacji przedsięwzięć służących rozwiązywaniu problemów społecznych;
 • Wspieranie inicjatyw w zakresie realizacji przedsięwzięć innowacyjnych;
 • Propagowanie aktywności społecznej poprzez kształtowania postaw obywatelskich;
 • Poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych regionu oraz ich promocja;
 • Wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu;
 • Działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 • Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi;
 • Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Działalność informacyjną, promocyjną, i wydawniczą służącą realizacji celu statutowego;
 • Udział w życiu publicznym;
 • Wolontariat;
 • Działalność charytatywną;
 • Współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami;
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na obszarze gminy Drezdenko;
 • Wspieranie inicjatyw społecznych;
 • Fundusze zewnętrzne i własne;

§3

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd

2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

3. Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu.

4. Zarząd składa się z 3 osób – Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

5. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, co najmniej 30 minut później, bez względu na liczbę obecnych członków stowarzyszenia.

7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

 • wybór i odwoływanie członków Zarządu – Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika,
 • uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 • ustalanie wysokości składki członkowskiej,
 • kontrola działań podejmowanych przez Zarząd,

8. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:

 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 • zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 • przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 • informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia) oraz o zmianie miejsca zamieszkania członków Zarządu,

9. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

10. W przypadku gdy skład Zarządu w trakcie kadencji ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie składu następuje poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

11. Stowarzyszenie reprezentuje, również w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, dwóch członków Zarządu – w tym Prezes, działając łącznie.

12. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

13. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

 • nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
 • ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
 • zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
 • przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
 • zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10000 zł.

§4

1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie (lub cudzoziemiec mający w Polsce  miejsce  zamieszkania) posiadająca pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  i  niepozbawiona  praw publicznych, która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.

2. Uchwały w  sprawach członkostwa podejmuje  Zarząd.  Od  uchwały  Zarządu  przysługuje odwołanie (w  terminie  30  dni  od  otrzymania  uchwały  Zarządu)  do  Walnego  Zebrania Członków.  Uchwała  Walnego, Zebrania Członków jest ostateczna.

3. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 • wykluczenia członka przez Walne Zebranie Członków,
 • pisemnej rezygnacji złożonej
 • Zarządowi Stowarzyszenia,
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka.

4. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

 • biernego i czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

5. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:

 • przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,
 • terminowe uiszczanie składek członkowskich,
 • popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia,

§5

1. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

2. Środkami finansowymi  Stowarzyszenia  Zarządza Zarząd,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z  pozostałymi  członkami  oraz  ze    Odpowiedzialność  ta  powstaje  z  chwilą,  gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

4. Stowarzyszenie nie może:

 • powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
 • zrzeszać osób prawnych,
 • prowadzić działalności gospodarczej,
 • prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§6

1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z  dn. 7  kwietnia  1989  r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210).