Podwyżki podatków lokalnych w Drezdenku

W środę wtorek 27 września, Rada Miejska Drezdenka zdecydowała o podwyższeniu lokalnych podatków od gruntów i nieruchomości. Nowe stawki wejdą w życie od stycznia 2017 roku.

Jest to pierwsza podwyżka podatków od kilku lat. Mimo wzrostu i tak  będziemy mieli podatki na zbliżonym poziomie jak ościenne gminy.

Ile będą wynosić nowe stawki?

od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,91 zł od 1 m² powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych– 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 zł od 1 m² powierzchni;
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1 m2 powierzchni;

Od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,77 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,54 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,07 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
 • wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (domki letniskowe) – 7,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
 • garaży– 7,77 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.
 • od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Porównanie podatków lokalnych za rok 2017 i 2018.

Porównanie wysokości stawek z gminami sąsiadującymi.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*