Możliwość uzyskania dofinansowania dla klubów sportowych.

Aktywność fizyczna w dzieciństwie i młodości jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego człowieka oraz dla zapobiegania zaburzeniom rozwoju i zdrowia, zwłaszcza otyłości i zaburzeniom układu ruchu. Odpowiedni poziom aktywności fizycznej w pierwszych dekadach życia zwiększa szansę na kontynuowanie jej w okresie dorosłości. Sprzyja to wydłużeniu okresu życia w zdrowiu, opóźnieniu procesów starzenia oraz zmniejszeniu ryzyka przedwczesnego rozwoju chorób przewlekłych i niepełnosprawności.

Wyniki badań aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowane przez Instytut Matki i Dziecka na reprezentatywnej grupie uczniów1 wykazują, że większość dzieci i młodzieży nie spełnia zaleceń WHO dot. minimalnego poziomu aktywności fizycznej – zalecany poziom aktywności fizycznej (co najmniej 60 minut przez 7 dni w tygodniu wysiłku od umiarkowanego do intensywnego, w tym zajęcia wychowania fizycznego w szkole) osiągało tylko 24,2% młodzieży w wieku 11-15 lat (29,8% chłopców, 18,6% dziewcząt).
Wraz ze spadkiem poziomu uczestnictwa w aktywnościach rozwijających młodzież fizycznie postępuje spadek sprawności fizycznej młodych Polaków. Zjawisko to odzwierciedlają wyniki badań przeprowadzanych cyklicznie przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie od 1979 r.2 Obrazują one spadek sprawności dzieci i młodzieży w każdej grupie wiekowej oraz w zakresie każdej badanej sprawności motorycznej, zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców, i to pomimo utrzymującej się tendencji do zwiększania się wysokości ciała u obu płci. W latach 1999-2009 pogorszenie wyników dotyczyło sześciu spośród dziewięciu prób, regres w największym stopniu dotyczył gibkości, wytrzymałości i siły, w mniejszym stopniu szybkości biegowej.

W 2016 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpoczęło realizację Programu „Klub” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Celem Programu „Klub” jest wsparcie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych – kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejscem poprawy stanu kondycji fizycznej
społeczeństwa. Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

Program „Klub” wspierając kluby sportowe – podmioty funkcjonujące na poziomie lokalnym, najbliższym obywatelowi – przyczynia się do budowy kapitału społecznego, tworząc propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć sportowych nabywają wiele kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, takich jak umiejętność pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość. Zwiększona dostępność oferty sportowej może przyczynić się również do ograniczenia niekorzystnych zjawisk społecznych (agresja, przemoc itd.). Ponadto, poprzez promocję regularnego udziału w treningach sportowych, Program „Klub” wspiera rozwój kapitału ludzkiego, działając na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, promocji regularnego podejmowania aktywności fizycznej oraz zmniejszenia udziału osób z nadwagą lub otyłością.

Głównymi celami programu są:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej
  aktywności fizycznej,
 • wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury
  organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji
  sportowej dzieci i młodzieży,
 • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
 • optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Więcej o programie:
LINK DO STRONY MINISTERSTWA SPORTU

bip.msit.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*