Miasto, sztuka, biznes, rzeczywistość.

Pamiętacie ostatnie wybory samorządowe? Komitet Wyborczy Wyborców każdego z kandydatów na burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko, miał do zaoferowania szeroki wachlarz obietnic, którymi wabił swoich potencjalnych wyborców. Kampanię wyborczą wygrał KWW Macieja Pietruszaka, obsadzając fotel burmistrza i większość Rady Miejskiej. Niedawno minęła połowa kadencji, więc nadszedł czas na sprawdzenie realizacji obietnic.
Program wyborczy KWW Macieja Pietruszaka podzielony był na trzy główne tematy Miasto, Sztuka, Biznes. Każdy z tematów zawierał w sobie kilka zagadnień, które planowano wprowadzić lub zacząć to robić w trakcie 4 letniej kadencji 2014-2018. W związku z tym, że mija już jej połowa, chcielibyśmy przedstawić wam stopień realizacji programu oraz jego dalszy rozwój.
Wszelkie obietnice zawarte poniżej, zostały pobrane ze strony internetowej www.maciejpietruszak.pl (obecnie nieistniejącej). Natomiast odpowiedzi na pytania zostały udzielone nam przez Urząd Miasta i Gminy w Drezdenku.

MIASTO

WYKONANO LUB REALIZACJA WIĘKSZOŚCI

-Opracowywanie dokumentacji na rozbudowę wałów przeciwpowodziowych w naszej gminie.
Dnia 26 sierpnia 2013r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Drezdenko, a Województwem Lubuskim dotycząca współfinansowania opracowania Koncepcji programowo- przestrzennej dla inwestycji pn. „Ochrona przeciwpowodziowa miasta i gminy Drezdenko”. Jeden z wariantów koncepcji zakłada adaptacje projektowanego ziemnego nasypu drogowego, jako elementu zabezpieczenia przeciwpowodziowego (kolejny etap obwodnicy Drezdenka).
-Budowa obwodnicy łączącej drogi 158, 160 i 181, Etap II (Trzebicz-Niegosław).
Etap I zakończono w 2015r., etap II rozpoczęto w 2016r., a jego planowane zakończenie nastąpi w II połowie 2017r.
Budowa Obwodnicy (odcinka) łączącego drogi nr 181 i 174, Etap II (Niegosław-Krzyż).
Inwestycja przeniesiona uchwałą Nr 121/1571/16 Zarządu Województwa lubuskiego na listę zadań rezerwowych Programu RPO-Lubuskie 2020.
-Remont drogi Drezdenko – Międzychód.
Prace rozpoczną się w II połowie 2017 roku
-Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ulicy i chodników na ul. Podgórnej (kontynuacja).
Wykonano kanalizację oraz nawierzchnie.
-Przebudowa drogi dojazdowej do wspólnoty mieszkaniowej „Stary Młyn”.
W roku 2014 wykonany został zjazd do wspólnoty mieszkaniowej „Stary Młyn”.
-Przebudowa drogi i chodnika w Drawinach od drogi wojewódzkiej do stacji PKP.
Zrealizowano.
-Budowa drogi i chodnika z odprowadzeniem wód opadowych w Starych Bielicach-kontynuacja.
Zrealizowano.
-Modernizacja OCZYSZCZALNI ścieków w Drezdenku.
Wykonano.

W TRAKCIE LUB NIEPEŁNA REALIZACJA

-Przebudowa ul. Kasztelańskiej i ul. Aleja Piastów, Poniatowskiego, Słonecznej.
Zadanie zrealizowano w części – pozostałe ulice w trakcie realizacji projektu. Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej – zadanie zostało rozpoczęte w 2014r., zakończone 2015r.
-Przebudowa drogi dojazdowej do garaży na os. Mickiewicza (od strony OTL).
Wykonanie zadania zaplanowane na 2017r. W trakcie realizacji zadania dokumentacyjne.
-Budowa nawierzchni ulic i chodników w rejonie ulic: Lema i Wita Stwosza oraz Południowej, Spokojnej, Wesołej, Jasnej i Wspólnej.
W trakcie realizacji ul. Lema i Wita Stwosza.
-Budowa nawierzchni ulic i chodników w rejonie ulic: Lipowej, Miodowej i Owocowej.
Inwestycja zakończona w 2016r. w zakresie ul. Miodowej i Owocowej.
-Modernizacja chodników przy ul. Piotra Skargi i Moniuszki oraz w rejonie ulic: Pułaskiego, Sienkiewicza i Kopernika.
Wykonano chodniki na ul. Pułaskiego, Sienkiewicza oraz Kopernika od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. Pułaskiego. W latach ubiegłych wykonano zadanie polegające na realizacji chodnika i parkingów przy ulicy Kopernika od skrzyżowania z ul. Lema do skrzyżowania z ul. Ogrodową.
-Budowa parkingu przy ul. Konopnickiej.
W trakcie realizacji – opracowana jest dokumentacja projektowa.
-Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich w Niegosławiu, Marzeninie, Rąpinie, Grotowie, Trzebiczu Nowym, Karwinie, Goszczanowie, Gościmiu, Kosinie, Lipnie i Lubiatowie.
Wykonano drogi w Goszczanowie i Gościmiu. Pozostałe drogi zaplanowane do realizacji.
-Budowa ul. Nadrzecznej, Stodolnej i Kowalskiej oraz modernizacja ul. Poprzecznej i Kolejowej w Trzebiczu (kontynuacja),
W trakcie realizacji – dokumentacja projektowa
-Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy: w Drezdenku ul. Mickiewicza – Łąkowa i ul. Dębowa (przy Lesie Miejskim), w Osowie, Gościmiu, Trzebiczu Nowym, Rąpinie, Goszczanowie, Goszczanowcu, Goszczanówku, Górzyskach, Modropolu, Niegosławiu, Czartowie i Marzeninie.
W trakcie realizacji.
-Uzbrojenie terenu przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Drezdenku, Budowa sieci wodociągowej w Marzeninie, Karwinie, Goszczanowie, Gościmiu i Trzebiczu Nowym.
Zrealizowano – strefa ekonomiczna i wodociąg w Marzeninie.
-Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kontenerowej oczyszczalni ścieków w Gościmiu – etap I.
Projekt w trakcie realizacji.
-Budowa stacji uzdatniania wody w Drezdenku przy udziale środków z NFOŚiGW.
W trakcie realizacji.
-Rewitalizacja Starego Miasta: Przebudowa ulic i oświetlenia w rejonie placu Kościelnego, ul. Kościelnej, Szkolnej i Starego Rynku – Etap II.
Rewitalizacja placu Wileńskiego i placu Wolności, w trakcie realizacji.

NIE WYKONANO LUB WYKONANO NIEWYSTARCZAJĄCO

-Rewitalizacja WIEŻY CIŚNIEŃ (kontynuacja).
Zabezpieczono przed dalszą dewastacją.
-Remont drogi 181 (Niegosław).
Rada Miejska w Drezdenku udzieliła dotacji w kwocie 50.000zł na realizację zadania Jednak Zarząd Dróg Wojewódzkich z niego zrezygnował.
-Budowa chodnika i poprawa estetyki terenów przy ul. Dworcowej.
Wielokrotnie Burmistrz Drezdenka występował o wykonanie modernizacji pasa drogowego przy drodze nr 160.
-Modernizacja parkingu i nawierzchni ulicy Szpitalnej.
Nie wykonano.
-Modernizacja drogi Goszczanówko – Baranowice,
Nie wykonano
-Przejęcie i modernizacja drogi Drawiny – Krzyż.
Nie wykonano.
-Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji z oczyszczalnią kontenerową w Drawinach.
Nie wykonano.
-Budowa kanalizacji sanitarnej Niegosław–Lipno–Tuczępy.
Nie wykonano.

SZTUKA

WYKONANO LUB REALIZACJA WIĘKSZOŚCI

-Modernizacja i wyposażenie małych szkół w Drawinach, Rąpinie, Grotowie, Gościmiu i Starych Bielicach.
Spora część prac została wykonana.
-Utrzymanie bogatej oferty imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz dalszy rozwój oferty zajęć dla dzieci i młodzieży w Centrum Promocji Kultury.
Zapewnienie środków na dalsze finansowanie wdrożonych programów STYPENDIÓW NAUKOWYCH I SPORTOWYCH dla szczególnie uzdolnionych uczniów. Środki na ten cel każdego roku zapewnia w swoim budżecie Gmina Drezdenko. Co roku kilku najlepszych uczniów i najbardziej uzdolnionych młodych sportowców korzysta z tej formy wsparcia, otrzymując stypendia, których wysokość waha się od 150 zł do 400 zł miesięcznie.
-Finansowanie sportu szkolnego w szkołach podstawowych i gimnazjach.
Na sport szkolny  w latach 2015-2016 łącznie przeznaczono ponad 150.000 zł.
-Pomoc klubom piłkarskim i stowarzyszeniom sportowym (kluby miejskie i wiejskie, AKADEMIA REISSA, Jednoślad) poprzez dofinansowanie ich działalności.
W 2015r. łączna kwota dotacji 731.000 zł. W 2016r. na ten cel przeznaczono w budżecie Gminy 735.000 zł. Z tych kwot większość środków trafiła do klubów sportowych, które prowadzą całoroczną działalność, w związku z czym ich utrzymanie jest kosztowne. Bez ryzyka można stwierdzić że żaden z tych klubów, które biorą udział w rozgrywkach ligowych, nie utrzymałby się bez pomocy Gminy Drezdenko.
-Dalsze wspieranie innych organizacji pożytku publicznego (m.in. Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku) działających na terenie naszej gminy poprzez dofinansowanie ich działalności.
Jak w poprzednim punkcie.
-Wspieranie rad sołeckich w tworzeniu PROGRAMÓW ODNOWY MIEJSCOWOŚCI w celu pozyskiwania środków UE – przygotowanie programów dla Trzebicza Nowego, Marzenina, Lipna, Kosina, Grotowa, Goszczanowa, Goszczanowca, Przeborowa i Zielątkowa.
Większość planów odnowy miejscowości zostało zatwierdzone już w 2009 i 2011 roku tzn. w poprzedniej kadencji.
-Wspieranie działalności Stowarzyszeń i KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH.
Modernizacja i wyposażenie sal wiejskich w Goszczanowcu, Rąpinie i Drawinach.
Wykonano.

W TRAKCIE LUB NIEPEŁNA REALIZACJA

-Modernizacja sali wiejskiej w Niegosławiu.
Przebudowa Sali w trakcie realizacji.
-Wsparcie finansowe dla działań sołectw, m.in. przy remontach i wyposażeniu sal wiejskich w Zagórzu, Lubiewie, Zielątkowie, Przeborowie, Osowie i Trzebiczu Nowym.
Wyposażono i wyremontowano sale w Nowym Trzebiczu,  Osowie i Lubiewie w Zagórzu tylko wyposażono salę, reszta miejscowości nie została jeszcze wsparta finansowo.
-Budowa sali gimnastycznej w Trzebiczu.
w trakcie realizacji – wykonano dokumentację Projektową.
-Budowa ciągu pieszego z parkingu przy wieży widokowej do plaży w Zagórzu (kontynuacja).
Wykonano  dokumentację projektową.
-Modernizacja szkoły w Goszczanowie (budowa łącznika między budynkiem A i B oraz remont sal lekcyjnych) i w Niegosławiu (wymiana okien, wykonanie nowej elewacji).
Z informacji jakie uzyskaliśmy od UM w Drezdenku w Goszczanowie i Niegosławiu wykonano już część zaplanowanych prac.
-Zagospodarowanie terenu, modernizacja i wyposażenie sali wiejskiej w Goszczanowie.
Wykonano dokumentację projektową.
-Budowa sali wiejskiej i placu rekreacyjnego w Grotowie i w Marzeninie.
Wykonano dokumentację projektową
-Nabycie obiektu od Nadleśnictwa „Smolarz” i jego adaptacja na salę wiejską w Modropolu.
W trakcie przygotowywania sprzedaży terenu.

NIE WYKONANO LUB WYKONANO NIEWYSTARCZAJĄCO

-Budowa BOISK WIELOFUNKCYJNYCH przy szkołach w Niegosławiu, Trzebiczu i Goszczanowie oraz w Gościmiu obok małego placu zabaw.
Wykonano dokumentację na boisko w Gościmiu.
-Budowa miejsca spotkań i aktywnego wypoczynku dla młodych i starszych mieszkańców Lipna.
Nie wykonano.
-Modernizacja boiska sportowego w Goszczanowcu (wykonanie nawierzchni boiska z trawnika dywanowego, wyposażenie boiska w nowe bramki, piłkochwyty, ławki).
Nie wykonano.
-Budowa placów zabaw w Kosinie i Lubiewie (kontynuacja budowy placów zabaw na terenach wiejskich).
Nie wykonano.
-Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Osowie oraz przy stadionie w Trzebiczu.
Nie wykonano.
-Rozbudowa terenu rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Okrężnej.
Nie wykonano.
-Przebudowa sali wiejskiej i zagospodarowanie terenu Goszczanówku i w Kosinie.
Wykonano dokumentację projektową dla Goszczanówka.
-Reaktywacja OŚRODKA SPORTU I REKREACJI w Drezdenku (w tym m.in. odbudowa basenu, budowa skateparku, modernizacja boiska „piaskowego”, modernizacja stadionu miejskiego i budynku hotelowego przy udziale środków UE, LRPO).
Na basen i boiska istnieje tylko koncepcja  projektowa, na skatepark dokumentacja projektowa.
-Kontynuacja realizacji planu budowy ŚCIEŻEK ROWEROWYCH:
-Budowa ścieżki rowerowej do Goszczanowa po dawnym nasypie kolejowym – Etap II i III oraz ścieżki rowerowej Lipno – Niegosław (przy udziale środków unijnych LRPO i PROW),
-Budowa Trasy Rowerowej Warta,
Wykonano tylko dokumentację projektową na ścieżkę do Trzebicza.
-Budowa PRZYSTANI WODNEJ dla żeglarzy i wodniaków na rzece Noteć.
Nie wykonano.
-Budowa pomostów i zagospodarowanie plaży w Zagórzu.
Nie wykonano.
-Budowa bulwaru spacerowego nad Starą Notecią (od os. Mickiewicza do „kolejówki”).
Nie wykonano.

BIZNES

WYKONANO LUB REALIZACJA WIĘKSZOŚCI

-Dalsze finansowanie zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej dla skutecznego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
W ramach projektu zostanie łącznie w ciągu 2 lat (2016/2017) udzielone wsparcie 20 bezrobotnym z gminy Drezdenko oraz ich otoczeniu, łącznie 40 osób.
-Przejęcie przez gminę wszystkich obowiązków związanych z GOSPODARKĄ ODPADAMI komunalnymi i powierzenie tych zadań PGKiM w Drezdenku.
Od 18 marca 2015r podmiotem odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami jest Gmina Drezdenko.
-Stworzenie korzystnych warunków dla inwestorów poprzez rozwój utworzonej SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ w Drezdenku.
Utworzono Specjalną Strefę Ekonomiczną. Teren został uzbrojony, wybudowano sieć wodno-kanalizacyjną oraz wykonano drogę wewnętrzną z asfaltobetonu. W pobliżu strefy ekonomicznej wykonano obwodnicę miasta (aktualnie realizowany jest II etap budowy obwodnicy.
-Wdrożenie od 01.01.2015r. przyjętego przez władze gminy PROGRAMU WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH.
Programu „Wsparcie Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko” przyjęty przez Radę Miejską w Drezdenku działa od 2015 roku. Program przeznaczony jest dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko oraz posiadających uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny.
-Poprawa komunikacji poprzez wdrożenie programu e-URZĄD.
Obecnie do tych celów wykorzystuje się głównie stronę internetową, BIP oraz ogólnopolską platformę ePUAP. Obecnie rozpoczynają się prace nad projektem: „Lubuski e-Urząd II” w ramach którego możliwe będzie wdrożenie jednolitego oprogramowania zarządzającego zasobami w Urzędzie oraz umożliwienie w szerszym zakresie kontaktu z mieszkańcami gminy przez Internet.

W TRAKCIE LUB NIEPEŁNA REALIZACJA

-Sfinalizowanie rozmów z inwestorami w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i uzyskanie w ten sposób NOWYCH MIEJSC PRACY.
Pojawił się inwestor, który chce zakupić działkę stwarza to perspektywę nowym miejsc pracy.
-Dalsza rozbudowa gminnej infrastruktury dostępu do INTERNETU.
W trakcie realizacji, budowa sieci internetowej do szkoły w Grotowie
-Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drezdenku.
W trakcie realizacji. Złożony został wniosek do WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji.
-Modernizacja budynku i zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rąpin.
Trwają prace przygotowawcze mające na celu remont remizy OSP w Rąpinie. Zakup wozu strażackiego został przekazany do oceny.
-Zwiększenie liczby osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, realizacja szkoleń zawodowych dla mieszkańców naszej gminy, finansowanych ze środków UE.
Czynnie wykonywane przez CIS (Centrum Integracji Społecznej).

NIE WYKONANO LUB WYKONANO NIEWYSTARCZAJĄCO

-Pomoc miejscowym przedsiębiorcom w rozwoju lub w utrzymaniu miejsc pracy, ulgi podatkowe dla firm zwiększających zatrudnienie – utrzymanie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy w naszej gminie.
Do 31 grudnia 2015 roku obowiązywała Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. Rozważana jest możliwość przedłużenia funkcjonowania ww. Uchwały w latach następnych.
-Nabycie części obiektów po dawnym liceum przy ul. Milickiej na potrzeby Przedszkola Publicznego i utworzenie ŻŁOBKA MIEJSKIEGO.
Nie wykonano, ponieważ właściciel nie jest zainteresowany sprzedażą obiektów.
-Utworzenie przedszkola na ul. Portowej (przy Szkole Podstawowej nr 3).
Ze względu na wprowadzenie reformy oświatowej rozmowy dotyczące tworzenia nowych placówek są zbyt wczesne.
-Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wdrożenie Budżetu Obywatelskiego od 2015 r.
Istnieją tylko Fundusze Sołeckie, które formułą są bardzo zbliżone do formuły tzw. Budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy miasta nie posiadają takiego funduszu.
-Budowa mieszkań socjalnych przy wsparciu rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu dopłat tworzenia lokali socjalnych.
Nie wykonano. Gmina jest po konsultacjach z administracją państwową w sprawie przystąpienia do programu Mieszkanie +. Władze  zgłosiły akces Gminy do ww. programu rządowego.
-Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wprowadzenie MONITORINGU w Drezdenku (kontynuacja) oraz w Trzebiczu i Gościmiu.
Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego w miejscowości Drezdenko, jako lokalnego systemu bezpieczeństwa.” Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację w Lubuskim Urzędzie  niestety nie uzyskał dofinansowania. Gmina planuje w kolejnych wystąpić z wnioskiem na realizację monitoringu wizyjnego.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*