Czy gminni samorządowcy promują się za publiczne pieniądze?

Czy gazeta samorządowa finansowana z budżetu gminy w numerze specjalnym, który ukazał się na 3 dni przed ciszą wyborczą jest tylko podsumowaniem kadencji 2014-2018 czy też wydanym za publiczne pieniądze folderem wyborczym? 

Już w marcu 2018 roku gmina zwiększyła środki na dodruk gazety samorządowej o kwotę 20.000 zł (Uchwała Druk 521/18 z dnia 20 marca 2018 roku). Mimo, że do dzisiaj wydano w 2018 roku 7 numerów + obecny „Podsumowujący kadencję 2014-2018”. Ciężko też stwierdzić jaki był faktyczny koszt druku tak obszernego folderu.
Zaskakująco dużo punktów zbiega się z opublikowanym wcześniej przez KWW Macieja Pietruszaka programem wyborczym.
Z jednej strony gazeta to odpowiedź na liczne postulaty mieszkańców Drezdenka, którzy narzekali na brak wiedzy na temat programów realizowanych przez samorząd, z drugiej strony realizacja ustawowego zadania upowszechnienia wiedzy na temat zadań realizowanych przez tenże samorząd.
Na drugiej stronie znajdziemy wypowiedź burmistrza Pana Macieja Pietruszaka, która sugeruje, że specjalne wydanie gazety powinno ułatwić Mieszkańcom naszej Gminy ocenę pracy Burmistrza i Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018. Gazeta samorządowa była wydawana dotychczas w nakładzie 2000 szt, natomiast numer specjalny został wydrukowany w ilości 4000.
Zaskakująco dużo punktów opisanych w gazecie samorządowej zbiega się z opublikowanym wcześniej przez KWW Macieja Pietruszaka programem wyborczym.
Oceny dokonają Państwo sami…
 1. Działania DLA WSZYSTKICH POKOLEŃ mieszkańców naszej gminy:
 • Kontynuacja zadania pn. Utworzenie Klubu SENIOR+
  Na powierzchni łącznie ok. 180 m2 powstaną obszerne pomieszczenia dostosowane do potrzeb seniorów. W ramach adaptacji pomieszczeń powstanie sala spotkań, aneks kuchenny, toalety, pomieszczenie do zajęć rehabilitacji ruchowej oraz pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV oraz sprzęt komputerowy z dostępem do internetu. Całkowity koszt rozpoczętej już inwestycji to ponad 530 tys. zł.

 • Kontynuacja starań o uruchomienie programu MIESZKANIE+ w naszej gminie.
  Pod koniec ub. roku w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin z regionu Jego celem była prezentacja pilotażowego programu Mieszkanie+. Burmistrz Drezdenka zaproponował aby już teraz objąć nim naszą gminę, proponując konkretną lokalizację i pomoc w realizacji. Dodać należy również, że Wojewoda Władysław Dajczak, na konwencie wojewodów, podał naszą gminę jako pozytywny przykład zaangażowania w prace nad tym programem. Oprócz 6 gmin prowadzących zaawansowane rozmowy, Wojewoda wymienił 5 gmin będących na etapie rozmów wstępnych, wśród nich Drezdenko.
 • Kontynuacja zadania pn. Utworzenie ŻŁOBKA w Drezdenku.
  W ramach RPO – Lubuskie 2020 w czerwcu br. został ogłoszony konkurs na tworzenie żłobków poprzez budowę nowych obiektów lub adaptację pomieszczeń. W tej drugiej opcji muszą one w 100% spełniać wymagania jeśli chodzi o parametry i położenie. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie utworzenia żłobka poprzez adaptację pomieszczeń przy ul. Kościuszki (ponad 340 m2 powierzchni). Nasz wniosek przeszedł wstępną akceptację. W budżecie tego roku zabezpieczono środki na dokumentację żłobka. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w październiku br. Maksymalny poziom dofinansowania to 85%.
 • Kontynuacja działań na rzecz rozwoju gospodarczego i dalszego OGRANICZANIA BEZROBOCIA Dalsze wspieranie miejscowych przedsiębiorców w rozwoju poprzez utrzymanie wprowadzonych przez nas ulg podatkowych dla firm – utrzymanie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY w naszej gminie oraz sfinalizowanie rozmów z kolejnymi inwestorami w drezdeneckiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
 • Kontynuacja PROGRAMU WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH zamieszkałych na terenie naszej gminy poprzez coroczne zabezpieczenie odpowiednich pieniędzy w budżecie Gminy.
 • Kontynuacja zadania pn. Odbudowa BASENU i modernizacja STADIONU MIEJSKIEGO.
  To bardzo duża inwestycja i bez środków zewnętrznych trudno będzie ją wykonać. Jej szacunkowy koszt to ok. 20 mln zł. Gmina odkupiła za 266.000,00 zł i zabezpieczyła działki po byłym basenie. Teren stadionu i basenu został ogrodzony. W końcu sierpnia podpisano umowę na wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla potrzeb realizacji budowy basenu. PFU jest niezbędny do skutecznego poszukiwania finansowania zewnętrznego oraz partnera do realizacji tego dużego zadania w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.
 • Kontynuacja zadania pn. Budowa SKATEPARKU w Drezdenku. Trwa procedura przetargowa. Wartość zadania to ponad 680 tys. zł. Pieniądze zabezpieczone są w budżecie i WPF.

 • Kontynuacja zadania pn. Budowa ŚCIEŻKI ROWEROWEJ po dawnym nasypie kolejowym – etap II i III.
  Przetarg został ogłoszony na II etap, który doprowadzi ścieżkę do Trzebicza (do dawnej stacji PKP). Całkowita wartość zadania, które będzie realizowane w cyklu 2-letnim (w latach 2018-2019) to prawie 840 tys. zł. Kolejny – III etap doprowadzi ścieżkę rowerową do Gościmia.

 • Utrzymanie wysokiego poziomu WSPARCIA dla STOWARZYSZEŃ, ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO i KLUBÓW SPORTOWYCH.
  Pomoc klubom piłkarskim i stowarzyszeniom (w tym: kluby uczniowskie, Akademia Reissa, Akademia Lubuszanina, Jednoślad) poprzez dofinansowanie ich działalności. Dalsze wspieranie innych organizacji pożytku publicznego działających w naszej gminie, m.in. Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, Drezdeneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów poprzez dofinansowanie ich działalności.
 • Kontynuacja programu wspierania REWITALIZACJI KAMIENIC wpisanych do gminnego rejestru zabytków.
  Dzięki temu te wspólnoty mieszkaniowe, które będą chciały odnawiać dachy i elewacje, mogą otrzymać dotację z budżetu Gminy pokrywającą ok. 65 % kosztów tych prac. Jako pierwsze z takiej możliwości skorzystały wspólnoty przy placu Wileńskim i na Starym Rynku. Łącznie wspólnoty te otrzymały z budżetu Gminy 112 tys. zł.
 • Kontynuacja BUDOWY MONITORINGU – aktualnie trwają prace nad instalacją monitoringu w rejonie placu Wileńskiego. Kolejny etap ul. Warszawska, w rejonie Starego Rynku oraz na deptaku.

 • Dalsze finansowanie gminnego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej dla skutecznego PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU.
 • Kontynuacja zadania pn. BUDOWA REMIZY Ochotniczej Straży Pożarnej w DREZDENKU.
  Inwestycja zakończy się w przyszłym roku. Łączna wartość tego zadania to ponad 3,64 mln zł.

 • Kontynuacja zadania pn. Doprowadzenie SIECI GAZOWEJ do miejscowości: OSÓW, TRZEBICZ NOWY i TRZEBICZ. 
 • Podjęcie działań w celu doprowadzenia SIECI GAZOWEJ do DRAWIN.
 • Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w NIEGOSŁAWIU.
 • Utworzenie przedszkola na ul. Portowej (przy Szkole Podstawowej nr 3).
 • Budowa BULWARU SPACEROWEGO nad Starą Notecią (od osiedla Mickiewicza do „kolejówki”).
 • Budowa ŚCIEŻEK ROWEROWYCH Lipno – Niegosław oraz Drezdenko – Niegosław.
 • Rewitalizacja wieży ciśnień.
 • Uruchomienie bezpłatnej KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ.
 1. UTRZYMANIE wysokiego poziomu finansowania OŚWIATY, KULTURY i SPORTU:
 • Utrzymanie struktury sieci szkolnej – LICZBY SZKÓŁ i LICZEBNOŚCI KLAS tak, aby szkoła była jak najbliżej ucznia, a dzieci nie uczyły się w 30-osobowych klasach oraz struktury zatrudnienia w naszych szkołach – BEZ FIRM CATERINGOWYCH i SPRZĄTAJĄCYCH.
 • Kontynuacja budowy SALI GIMNASTYCZNEJ w TRZEBICZU.
  Przetarg został ogłoszony. Realizacja w latach 2018-2019. Wartość kosztorysowa to ponad 2,25 mln zł i środki te zabezpieczone są w budżecie Gminy oraz w WPF na 2019r. To początek realizacji planu budowy sal gimnastycznych przy 8-klasowych szkołach podstawowych – kolejne, to szkoły w NIEGOSŁAWIU i GOSZCZANOWIE.

 • Kontynuacja zadania pn. Budowa BOISK WIELOFUNKCYJNYCH przy szkołach w NIEGOSŁAWIU, RĄPINIE, GOSZCZANOWIE i GOŚCIMIU.
  Kosztorysowa wartość tych 4 zadań, to ok. 1,6 mln zł. Środki te zabezpieczone są w budżecie. Ogłoszono przetarg i aktualnie podpisano umowy na boiska w Rąpinie i Gościmiu, Niegosław i Goszczanowo są w trakcie procedury przetargowej.

 • Kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego w rejonie ul. OKRĘŻNEJ w Drezdenku.

 • Kontynuacja zadania pn. BUDOWA POMOSTÓW i ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY oraz budowa ciągu pieszego z parkingu przy wieży do plaży w ZAGÓRZU.
  Trwa procedura przetargowa, prace zakończą się przed przyszłorocznymi wakacjami. Łączny koszt tych inwestycji to ponad 720 tys. zł.

 • Utrzymanie wysokiego poziomu FINANSOWANIA SPORTU SZKOLNEGO w naszych szkołach.
 • Kontynuacja programów STYPENDIÓW NAUKOWYCH i SPORTOWYCH dla naszych szczególnie uzdolnionych uczniów.
  Od kilku lat, co rok kilku młodych mieszkańców naszej gminy otrzymuje co miesiąc (przez okres 12 miesięcy) kilkuset złotowe stypendium jako nagrodę za swoje osiągnięcia i zachętę do dalszej pracy i rozwoju swojego talentu.
 • Utrzymanie BOGATEJ OFERTY IMPREZ kulturalnych i rozrywkowych oraz dalszy ROZWÓJ OFERTY ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w Centrum Promocji Kultury.
 • Gruntowna modernizacja szkoły w GOSZCZANOWIE (ocieplenie, wymiana okien, remont toalet).
 • Budowa BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO na osiedlu MICKIEWICZA w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową.
 • Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych w OSOWIE (w tym budowa ogrodzenia), PRZEBOROWIE, GOSZCZANOWCU i GOSZCZANOWIE.
 • Modernizacja boiska sportowego w GOSZCZANOWCU.
 • Budowa miejsca spotkań i aktywnego wypoczynku dla młodych i starszych mieszkańców LIPNA.
 1. KONTYNUACJA współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie:
 • BUDOWY III odcinka OBWODNICY łączącego drogi nr 181 (kierunek Czarnków) i nr 174 (kierunek Krzyż).
  Ta inwestycja została umieszczona przez Zarząd Województwa na liście obwodnic oczekujących na realizację. Nasza obwodnica znalazła się na I miejscu tej listy, ponieważ jako jedyna inwestycja z tej listy ma gotową dokumentację i uzyskane Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID);
 • Wykonania przez Zarząd Dróg kolejnego etapu MODERNIZACJI DROGI nr 160 w kierunku MIĘDZYCHODU, w tym kontynuacji budowy dalszego ciągu ŚCIEŻKI ROWEROWEJ – do GROTOWA.
  (Gmina dofinansowała dokumentację na budowę tej ścieżki) oraz wykonania kolejnego etapu REMONTÓW DRÓG: nr 174 w kierunku KRZYŻA i nr 164 do ZAGÓRZA;
 • Rozpoczęcia gruntownej przebudowy dróg wojewódzkich: nr 170 do DRAWIN oraz nr 181 do NIEGOSŁAWIA i nr 176 do KARWINA.
 1. Budowa INFRASTRUKTURY DROGOWEJ:
 • Kontynuacja inwestycji w rejonie ul. KONOPNICKIEJ I OKRĘŻNEJ.
  Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia przy ul. Okrężnej wraz z budową parkingu przy ul. Konopnickiej oraz budową separatora i przebudową rowu odwadniającego.
 • Kontynuacja zadania pn. Przebudowa ulic: ALEJA PIASTÓW, PONIATOWSKIEGO i KASZTELAŃSKIEJ.
  Za 87 tys. zł wykonana została dokumentacja na przebudowę tych ulic. Dwukrotnie bezskutecznie składano wnioski o dofinansowanie tej bardzo kosztownej inwestycji. Wykonanie tego zadania z wyłącznie własnych środków zostało zaplanowane do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2020 (odpowiednio 2 mln i 3,12 mln zł).
 • Kontynuacja zadania pn. Przebudowa ulic i oświetlenia w rejonie placu Kościelnego, ul. Kościelnej, Szkolnej i Starego Rynku – etap II przewiduje dwa zadania.
  Pierwsze to modernizacja ul. SZKOLNEJ na odcinku między Starym Rynkiem a Szkołą Podstawową nr 1. Do dwóch ogłoszonych już przetargów na to zadanie nie było wykonawców. Jeszcze w tym roku będzie ogłoszony trzeci przetarg. Modernizacja będzie polegała na wykonaniu nawierzchni jezdni i chodników takich jak na placu Kościelnym. Drugie zadanie to przebudowa SKWERU przy St. Rynku. Zadanie jest w trakcie realizacji koszt ponad 1 mln zł.
 • Kontynuacja zadania pn. Budowa nawierzchni ulic i chodników w rejonie ulic: POŁUDNIOWEJ, WESOŁEJ, SPOKOJNEJ, JASNEJ i WSPÓLNEJ.
  Trwają prace nad aktualizacją dokumentacji dot. rejonu ul. Wesołej, Wspólnej i Południowej. Początek przebudowy dróg w tym rejonie zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drezdenko na rok 2019 – koszt ok. 1,5 mln zł.
 • Kontynuacja zadania pn. Przebudowa chodników na ul. LWOWSKIEJ i NOWOGRODZKIEJ.
  Wykonana została dokumentacja techniczna. W 2018 r. na przebudowę tych chodników przeznaczono ponad 650 tys. zł, jednak do przetargu nie stanęła żadna firma. Dokumentacja nie straci ważności.
 • Kontynuacja zadania pn. Przebudowa ul. ZAUŁEK w Drezdenku – w tym roku zakończy się I etap czyli prace nad dokumentacją techniczną.
 • Kontynuacja inwestycji pn. Przebudowa dróg w GOŚCIMIU. W tym roku rozpoczęły się prace nad dokumentacją wykonawczą drogi przy sali wiejskiej i drogi naprzeciwko kościoła.
 • Kontynuacja inwestycji pn. Przebudowa drogi i chodnika w DRAWINACH. W tym roku rozpoczęły się prace nad dokumentacją II etapu tej inwestycji (od biblioteki).
 • Kontynuacja przebudowy drogi w KLEŚNIE. W tym roku rozpoczęły się prace dokumentacyjne.
 • Kontynuacja budowy ul. Nadrzecznej, Stodolnej i Kowalskiej w TRZEBICZU
  Wykonano I etap, czyli sporządzono dokumentację. Zadanie ma pozwolenie na budowę i został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu rozwoju infrastruktury drogowej. Kwalifikacja wniosków w listopadzie.
 • Kontynuacja budowy oświetlenia na terenie gminy m.in. w Trzebiczu Nowym, Gościmiu, Osowie, Goszczanowcu, Górzyskach, Niegosławiu, Marzeninie, Kleśnie, Zagórzu oraz Czartowo-Niegosław.
 • Budowa oświetlenia drogowego oraz przejęcie od Lasów Państwowych i modernizacja „drogi przy lesie” w RĄPINIE.
 • Modernizacja publicznych dróg gminnych w OSOWIE, GOŚCIMIU, TRZEBICZU NOWYM, CZARTOWIE, KARWINIE, GROTOWIE, NIEGOSŁAWIU, GOSZCZANOWIE, KOSINIE, LIPNIE i MARZENINIE.
 • Przebudowa dróg gminnych w OSOWIE i TRZEBICZU NOWYM (do lotniska).
 • Budowa chodników w LUBIEWIE i w STARYCH BIELICACH (od remizy).
 • Przejęcie i modernizacja drogi DRAWINY – KRZYŻ.
 • Przejęcie części drogi powiatowej w PRZEBOROWIE (od drogi wojewódzkiej do końca wsi).
 • Modernizacja drogi GOSZCZANÓWKO – BARANOWICE.
 • Przebudowa ul. Mostowej w TRZEBICZU wraz z budową kanalizacji burzowej.
 • Modernizacja ul. PIERWSZEJ BRYGADY i chodników na ul. PIOTRA SKARGI i MONIUSZKI.
 • Modernizacja ulicy SZPITALNEJ i parkingów przy blokach.
 • Modernizacja ul. POLNEJ, RZEMIEŚLNICZEJ, OSIEDLA LEŚNEGO i PLACU SPORTOWEGO.
 • Budowa drogi wraz z kanalizacją burzową na ul. DŁUGIEJ (od byłej hurtowni).
 • Rewitalizacja PLACU WOLNOŚCI.
 • Przebudowa nawierzchni ulic i chodników w rejonie ul. SŁOWACKIEGO, ul. SIENKIEWICZA („Nowy Młyn”) i dojazdu do wspólnoty mieszkaniowej „Stary Młyn”.
 • Modernizacja nawierzchni podwórka oraz drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego na skrzyżowaniu ul. KOŚCIUSZKI i MARSZAŁKOWSKIEJ (przy cisach).
 • Modernizacja nawierzchni podwórka oraz dróg dojazdowych i chodników przy blokach na skrzyżowaniu ul. KOŚCIUSZKI i ALEJA PIASTÓW (naprzeciwko Poczty).
 1. Wspieranie rozwoju aktywności SPOŁECZNOŚCI WIEJSKICH:
 • Kontynuacja wspierania aktywności mieszkańców wsi poprzez utrzymanie wysokiego poziomu finansowania FUNDUSZU SOŁECKIEGO.
  Wysokość kwoty, jaką otrzymują do zagospodarowania poszczególne sołectwa zależy od liczby jego mieszkańców. W latach 2016-2018 do mieszkańców wsi w ramach tego Funduszu z budżetu Gminy trafiło ponad 1,4 mln zł.
 • Kontynuacja zadania pn. Budowa SALI WIEJSKIEJ i placu rekreacyjnego w MARZENINIE.
  Trwa procedura przetargowa. Ten projekt uzyskał dofinansowanie z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowita wartość kosztorysowa zadania, które – podobnie jak sala wiejska w Grotowie – będzie realizowane w cyklu 2-letnim (w latach 2018-2019) to ponad 1,1 mln zł.
 • Kontynuacja zadania pn. Budowa SALI WIEJSKIEJ w GROTOWIE.
  Wykonana została dokumentacja techniczna. Sala w Grotowie będzie budowana wyłącznie ze środków Gminy. Trwa procedura przetargowa – w tym roku w budżecie zabezpieczone jest 350 tys. zł, natomiast na rok przyszły zapisano 530 tys. zł. Całkowity koszt (z dok.) przekracza 900 tys. zł.

 1. Poprawa funkcjonowania infrastruktury ochrony środowiska, w tym BUDOWA WODOCIĄGÓW i SANITACJA OBSZARÓW WIEJSKICH:
 • Kontynuacja zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w GOSZCZANOWIE.
  Realizacja tego zadania będzie możliwa po zawarciu porozumienia z Gminą Santok w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej z Jastrzębnika do Goszczanowa. W budżecie 2018 r. są zabezpieczone środki na wykonanie dokumentacji tego zadania – 100.000 zł. Rozpoczęła się procedura wyłonienia Wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej tej inwestycji. Prace dokumentacyjne skończą się w 2019 roku.
 • Kontynuacja zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w KARWINIE.
  Na przełomie września i października br. rozpoczęła się procedura wyłonienia Wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej tego dużego zadania – w budżecie przeznaczono na ten cel 100.000 zł. Prace nad dokumentacją zakończą się w 2019 roku.
 • Uruchomienie programu „Budowa GMINNEJ SIECI przydomowych oczyszczalni ścieków”. Program będzie dofinansowywał budowę takich oczyszczalni na terenach bez dostępu do kanalizacji sanitarnej. 
 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w TRZEBICZU (na ul. Wrzosowej).
 • Budowa STACJI UZDATNIANIA WODY w DREZDENKU. 
  Pierwszym krokiem była rozbudowa ujęcia wód podziemnych na Radowie. Kolejnym będzie wykonanie dokumentacji na budowę stacji uzdatniania wody w Drezdenku. To będzie kolejna, duża inwestycja w system sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w naszej gminie – jej szacunkowy koszt to ok. 2,6 mln zł. Początek realizacji zaplanowany jest w 2019 roku. Projekt realizowany będzie w kooperacji z PGKiM.

Źródło

„Drezdenecka.pl” 2018, Wydanie specjalne.

Ulotka wyborcza KWW Macieja Pietruszaka

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*