Aider – znaczy, niesiemy pomoc

Wreszcie jest oficjalnie, zapowiadana na facebooku, gdzieś przy okazji drugiej edycji Kawiarenki pod Aniołem. Fundacja jest organizacją pozarządową powoływaną dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, wyposażoną w majątek przeznaczony na realizację tych celów, ustanawianą przez fundatora w oświadczeniu woli złożonym przed notariuszem, uzyskująca osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Tyle sucha regułka, za inicjatywą kryją się jednak jak najbardziej żywi i prawdziwi ludzie, ze swoimi historiami, doświadczeniem i wspólnym pomysłem na działanie. 

Fundacja AIDER „Niesiemy Pomoc”, ustanowiona przez Marcina Jabłońskiego zwanego „Fundatorem”, powstała na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez Wiesławę Górecką, notariusza w Drezdenku i posiada osobowość prawną. Zarząd Fundacji stanowią: Katarzyna Jenek – prezes, Izabela Lembicz – wiceprezes oraz Natalia Fijak – sekretarz. W organie nadzorczym natomiast znaleźli się: Tomasz Walczak, Agnieszka Gawłowska, Katarzyna Śląska i Jolanta Jędrzejczak. Wszystkie trzy reprezentantki zarządu doskonale się znają z wcześniejszych akcji charytatywnych, których były pomysłodawczyniami lub beneficjentkami. Pomaganie jak widać nie tylko daje energię i sprawia satysfakcję, ale także łączy, a że siła jest w zespole, wiadomo nie od dziś.

Fundacja została powołana w celu: prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia ludzi, w szczególności prowadzenia działalności rehabilitacyjnej, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, artystycznym oraz charytatywnym; priorytetowo traktując mieszkańców Ziemi Lubuskiej, udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, promowania młodych uzdolnionych ludzi i wybitnych osiągnięć sportowych i twórczych, działanie na rzecz wspierania dialogu społecznego, współpracy pomiędzy administracją publiczną a partnerami społecznymi, a także upowszechnianie i ochrona praw człowieka, samorządności i wychowania obywatelskiego dzieci, poprawy jakości warunków życia dziecka, zdrowego i niepełnosprawnego, jego wielostronnego rozwoju, zdrowia i bezpieczeństwa, a w szczególności: przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych, upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki i łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci, działania na rzecz polepszania warunków kształcenia dzieci i młodzieży, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, promocja i organizacja wolontariatu, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, promocja dziedzictwa kulturowego oraz działalności artystycznej poprzez upowszechnianie i wspieranie inicjatyw kulturalnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego poprzez: prowadzenie działalności charytatywnej, podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, organizowanie, finansowanie spotkań, szkoleń, sympozjów i konferencji, służących wymianie doświadczeń i wiedzy oraz inne formy działalności oświatowo-wychowawczej, działania skupiające przedstawicieli różnych środowisk społecznych i zawodowych, zainteresowanych i wspierających cele Fundacji, świadczenie pomocy finansowej i materialnej dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, a w szczególności dzieci (pomoc ofiarom katastrof), pomoc społeczną na rzecz osób będących w trudnej sytuacji życiowej, ukierunkowaną na wyrównywanie szans, w szczególności pomoc społeczną dla dzieci szczególnie uzdolnionych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (głównie poprzez finansowanie stypendiów i nagród), podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin, także poprzez finansowanie leczenia bądź rehabilitacji, prowadzenie działalności wydawniczej, książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, włączając słowniki i encyklopedie, w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie, atlasów, map i wykresów w formie drukowanej i elektronicznej, organizowanie, finansowanie spotkań, szkoleń, sympozjów i konferencji służących wymianie doświadczeń i wiedzy oraz inne formy działalności oświatowo-wychowawczej oraz wiele podobnych.

Nie było wśród drezdeneckich organizacji społecznych dotychczas takiej, która zajmowałaby się głównie działalnością prozdrowotną i charytatywną, a że jest takie zapotrzebowanie, nikomu nie trzeba udowadniać. Od kilku lat mieszkańcy miasta i gminy Drezdenko bardzo aktywnie wspierają przeróżne akcje charytatywne, włączając się w pomoc i zbiórki publiczne nie tylko przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale przede wszystkim podczas akcji pomocowych dla ludzi potrzebujących, wywodzących się z naszego regionu.

Jak wspominałem wcześniej, pierwszym działaniem podjętym przez Fundację AIDER „Niesiemy Pomoc”, była organizacja Kawiarenki pod Aniołem, na rzecz pomocy Monice i Marlenie. Tu jeszcze skromnie, nie oficjalnie, gdyż trwał proces rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, jednak to panie z Fundacji jako pierwsze odpowiedziały na apel rodziny o pomoc, skrzyknęły różne środowiska i osoby, które pracowały wolontarystycznie przy realizacji pierwszej edycji Kawiarenki na rzecz małej wojowniczki – Hani Fijak, rozliczenie finansowe pozostawiając jednak rodzinie Moniki. Kawiarenka pod Aniołem – w której skład weszły niezliczona ilości licytacji z wydarzenia na Facebooku, do tego doszła impreza charytatywna z dnia 2018-07-08 oraz pozostałe zbiórki, które były prowadzone w zasadzie w całym województwie lubuskim, a także często poza nim – relacjonuje Tomasz Fotek, koordynujący działania. Wszystkie te akcje pozwoliły nam zebrać kwotę aż 93922,78 zł. Ludzie mogą mówić różne rzeczy o mieszkańcach Drezdenka, ale jednego jestem pewien, że nie ma w Polsce, a pewnie i na świecie miasta, które w obliczu tragedii, jaka spotkała obie dziewczyny, potrafiłoby się w tak szybkim tempie zjednoczyć i nieść pomoc, finalnie jakże wielką – podsumowuje Fotek.

Pierwszym oficjalnym wyjściem Fundacji, już po zarejestrowaniu, był wieczór autorski Pawła Końyo Konnaka z Gdańska, prowadzony przez dziennikarza Piotra Brusieka, który odbył się w gościnnych murach Teatru Kotłownia, w ramach cyklu Drezdenecka Scena Literacka. Spotkanie nietypowe, ale i bardzo dynamiczne, dzięki barwnym i pełnym emocji opowieściom Pawła, człowieka niezwykle inteligentnego, który na potrzeby mass-mediów stworzył swój wizerunek lekkiego krejzola. Trzeba mieć ogromy dystans do siebie, do tego co się robi i do otaczającej nas rzeczywistości, i tego dystansu Pawłowi Konnakowi odmówić nie sposób. Barwnie opowiadał o początkach działalności w Trójmieście, o alternatywnej kulturze lat 80. XX wieku, okresie przełomu, wolności, która rozlała się na całą Polskę z Gdańska, ale także o zjawiskach w kulturze i świecie mediów obecnego okresu.

Osobom zaangażowanym w utworzenie i powołanie Fundacji, pozostaje życzyć wielu pięknych pomysłów i sukcesów w ich realizacji, bo dzięki takim ludziom, takim inicjatywom, wszystkim nam będzie się żyło lepiej.

Tomasz Walczak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*